Teknik

Solceller har lång hållbarhet, är i stort sett underhållsfria och lätta att integrera i fastighetens elsystem. (FOTO: Scott Webb / Pexels)

En solelanläggning är i princip underhållsfri, är lätt att integrera i en byggnads elsystem och har lång livslängd. Tekniskt finns det många argument för solceller – samtidigt som det pågår en febril utveckling av nya typer av moduler och kringutrustning.

I grunden finns två tekniska lösningar för installation av solceller: på en befintlig byggnad eller fristående på marken. De solcellsanläggningar som monteras på byggnader är integrerade i elsystemet på fastigheten där förbrukningen sker. Det är ofta en god idé att integrera omgivande installationer – som laddinfrastruktur till elfordon – med byggnadens övriga energianvändning, för att den miljönytta som solel ger även ska spilla över på elfordonen.

Hållbarhet ger långsiktighet

Jämfört med andra energislag är solcellsanläggningar okomplicerade. De har inga rörliga delar och kräver därför minimalt med underhåll. Detta gör dem relativt enkla att hantera och förvalta. Komponenterna är i dag robusta, täta och bygger på beprövad teknik, och en solelanläggning beräknas hålla i minst 25 år.

Att integrera solceller i fasaden

Kollektivhuset Stacken i Göteborg har gått långt med integreringen av solceller – både fasaden och taket är täckta av solcellspaneler.

Vid nybyggnation eller renovering behöver fasad och tak ibland beläggas med nya ytskikt. Solcellspaneler är då i många fall lämpliga att använda som både energikälla och ytskikt, exempelvis genom att integreras i fasader, tak eller solsavskärmning. Skillnaden i kostnad för material och montering mellan traditionella material och solcellspaneler är i många fall marginell.

En solavskärmning har till uppgift att blockera värmen från solinstrålning genom fönsterpartierna i en byggnad. Som solavskärmning ger panelerna en dubbel vinst – de producerar el samtidigt som de minskar behovet av komfortkyla i byggnaden. Energibehovet minskar samtidigt som eltillgången ökar.

Utveckling med många möjligheter

Den tekniska utvecklingen av solceller har varit enorm de senaste decennierna och det pågår en mängd forsknings- och utvecklingsprojekt runt om i världen: Från böjbara och transparenta solceller till system för energilagring. Så även om solceller redan i dag har många tekniska fördelar kommer deras förtjänster sannolikt att öka än mer i framtiden, när till exempel fönster kan användas som solpaneler.

Varför solel?

Miljö
Solel som ett medel att uppnå viktiga miljömål.

Ekonomi
Stöd och sänkta priser ger god ekonomi, men ska man sälja eller använda elen själv?

Politik & strategiska mål
Långsiktighet ger resultat.

Teknik
Beprövad teknik och få rörliga delar ger lång hållbarhet.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW