Politik & strategiska mål

FOTO: Joanna Kosinska / Unsplash

Arbetet med att installera solel i offentlig verksamhet blir verkligt framgångsrikt först när det förankras och görs strategiskt. Strategin kan skapas utifrån övergripande nationella miljömål, formuleringar i kommunernas egna miljöplaner och energiplaner om målsättningar för förnyelsebar energi och kan därefter brytas ned till tydliga kvantifierade och tidsatta mål för solel.

En solelstrategi kan utformas av politiken eller av drivna tjänstemän men oavsett om initiativet kommer uppifrån eller nedifrån är det bra att etablera någon form av långsiktigt upplägg. Detta eftersom kommuner och kommunala bolag, som är har mycket tillgänglig takyta, sannolikt kommer att spela en viktig roll i omställningen till mer förnybar energi i Sverige de närmaste decennierna.

Tänk långsiktigt – och lokalt

Ofta är drivkraften lokala politiska ambitioner om klimat och energi, men det kan också vara ett sätt att visa för anställda och kommuninvånare att man går från ord till handling och genomför konkreta åtgärder för att nå uppsatta mål. Viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är dock att förutsättningarna för att bidra varierar stort mellan olika kommuner.

Både vad gäller resurser och den interna organisationen varierar det stort mellan exempelvis stora och små kommuner. Detsamma gäller hur uppdaterade och prioriterade målen för miljö, klimat och energi är och hur dessa prioriteras i det interna kommunala arbetet. Det är därför viktigt att se över och anpassa det strategiska arbetet med förnybar energi till de lokala förutsättningarna.

Kommuninterna nätverk ger resultat

I de kommuner som har kommit längst med ett strukturerat miljö-, energi- och klimatarbete finns vanligen någon slags fungerande kommuninternt nätverk för dessa frågor där till exempel en miljöstrateg eller energistrateg samordnar de olika kommunala verksamheternas arbete med att bidra till måluppfyllelse av energi- och klimatmål, inklusive mål som rör utbyggnad av förnybar energi via bland annat solcellsanläggningar.

Oavsett om det är en stor eller liten kommun eller kommunalt bolag så är den enskilde politikerns, chefens eller anställdes intresse och engagemang för att driva frågorna en förutsättning för att det ska bli bra. Samsyn och samordning är viktigt liksom att arbetet bedrivs på ett strukturerat sätt så att det inte står och faller med en enskild person.

Vilka kriterier uppfylls?

I bästa fall uppfylls samtliga av följande kriterier och då kan utbyggnad av solcellsanläggningar och liknande åtgärder gå snabbt. Finns några på plats så kan det ändå hända ganska mycket beroende på person, organisation och vem som äger frågan. Om endast ett fåtal av nedanstående kriterier uppfylls är det svårt att få särskilt mycket att hända.

  • Politiskt antagna mål för att öka andelen förnybar energi/installera solceller finns på plats
  • Målen är tydliga, tidssatta, kvantifierade och realistiska
  • En ansvarig förvaltning/bolag har utsetts
  • Finansiering sker årligen i budgetprocessen
  • Förankring hos chefer och alla berörda verksamheter sker i ett tidigt skede
  • Den tjänsteman som driver frågan har tid avsatt i sin tjänst för att arbeta med frågan
  • Den tjänsteman som driver frågan har ett uttalat mandat via chef/politik att sammankalla personal i övriga berörda verksamheter (se nedan)
  • En kommunintern grupp, exempelvis en energigrupp har upprättats

Varför solel?

Miljö
Solel som ett medel att uppnå viktiga miljömål.

Ekonomi
Stöd och sänkta priser ger god ekonomi, men ska man sälja eller använda elen själv?

Politik & strategiska mål
Långsiktighet ger resultat.

Teknik
Beprövad teknik och få rörliga delar ger lång hållbarhet.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW