Om Sol i Väst

Sol i Väst handlar om att stötta utbyggnaden av solel i Västra Götaland genom utbildning och samverkan i nätverk. Vårt nuvarande projekt startade 2016, men Energikontor Väst, som driver projektet, påbörjade vårt arbete med solenergi redan 2005.

Sol i Väst är ett regionalt projekt med målet att bygga upp beställarkompetensen hos offentliga aktörer så att de på egen hand kan upphandla och förvalta solcellsanläggningar. Parallellt med detta vill vi utveckla kompe­tensen hos beställare som redan har grundläggande erfarenhet inom området. Arbetet i projektet bedrivs i två nätverk, ett på basnivå och ett på avancerad nivå – med ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan nätverken.

Bland nätverksdeltagarna finns bland andra enskilda kommuner, kommunala bostadsbolag och energibolag. Sol i Väst pågår under 2016–2019 och finansieras av Ener­gimyndigheten samt Västra Götalandsregionen. Projektet är en utveck­ling av föregångarna Sol i Väst 2013–2016 och Soluppgång i Väst.

Bakgrund

Sol i Väst bygger på projektet Soluppgång i Väst som bildades redan 2005. Där hade vi på Energikontor Väst (som då hette Hållbar Utveckling Väst) en roll som koordinator med målet att öka användningen av solenergi i Västra Götaland och stimulera tillväxten av solföretag i regionen. År 2005 var solvärme fortfarande mycket vanligare än solel i Sverige. Totalt sett i världen installerades 2005 drygt 1 gigawatt (GW) solceller i världen. Det motsvarar effekten hos ett enda kärnkraftverk.

Soluppgång i Väst ledde fram till första omgången av Sol i Väst som pågick 2013–2016. Då hade branschen har gått från solvärme till en större andel solel. Målgruppen var offentliga aktörer och målsättningen var att höja kompetensen inom solenergi hos beställarorganisationer. Deltagarna var med i ett nätverk för att dra nytta av den samlade kompetensen och erfarenheten. Totalt installerades 4400 kvadratmeter solceller av 15 deltagande organisationer i Sol i Väst. Projektet Sol i Väst fick utmärkelsen årets prestation av branschorganisationen Svensk Solenergi.

Ett bredare perspektiv

Sol i Väst 2016–2019 bygger vidare på det koncept som utvecklades i första omgången av projektet. Aktiviteterna lämnar utrymme för aktörer med olika intressen – elnätsägare, installatörer, beställare, konsulter – att diskutera med varandra och hitta lösningar för att stärka den regionala utvecklingen inom solel.

Som en konsekvens av att deltagarna höjer sin kompetens installerar de också fler solcellsanläggningar, vilket skapar omsättning och fler arbetstillfällen i branschen, samt bidrar till att nå våra energipolitiska mål på en lokal, regional och nationell nivå. Som stöd till projektet har vi inrättat en referensgrupp med deltagare från alla sektorer av branschen.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW