Solceller och miljöpåverkan

Solelmarknaden växer explosivt över stora delar av världen. Men hur hållbar är egentligen energin från solceller om man ser till hela livscykeln?

Ladda ner Solceller och miljöpåverkan | Fördjupande rapport # 1 från Sol i Väst.

Utvecklingen inom området solel är sedan ett antal år, både globalt och nationellt, explosiv när det gäller produktionskapacitet, produktionskostnad per producerad kWh och verkningsgrad för solcellsanläggningar. Nya rekord sätts varje år och utvecklingen överträffar de tidigare mest optimistiska prognoserna med råge. Detta är utifrån många perspektiv mycket positivt. Genom att installera solceller bidrar vi till exempel till en omställning av energisystemet till en större andel förnybar energi lokalt, nationellt och globalt.

Solel med ett livscykelperspektiv

Utvecklingen för dock också med sig utmaningar som vi vill belysa i den här rapporten – främst gällande vilken miljö- och klimatpåverkan solceller har, samt vilka resursbegränsningar som eventuellt finns. Olika energikällor påverkar miljön på olika sätt och därför är det viktigt att ta hänsyn till hela livscykeln när man resonerar kring området miljöpåverkan. Detta brukar kallas att ha ett livscykelperspektiv. Den solcellspanel som producerar el i Sverige har genomgått en omfattande process där först råvaror har utvunnits och förädlats för att sedan hamna i en fabrik där den monterats till färdig produkt. När den slutar att producera el monteras den ned och dess delar kan då helt eller delvis återvinnas eller återanvändas.

Oändlig energi – men hur hållbar?

Elproduktionen från själva solcellerna varken luktar, eller ger upphov till buller och avgaser. Solen som energikälla är förnybar och näst intill oändlig – solinstrålningen når jorden i en jämn ström och omvandlas till elenergi genom produktion i solceller. Elproduktion med hjälp av solceller är därför utan tvekan ett av de mest hållbara alternativen för elproduktion. Med utgångspunkt i ett livscykelperspektiv förstår vi dock att även solceller ger upphov till en viss miljöpåverkan under sin livstid. Denna miljöpåverkan kan knytas till följande områden: Energiåterbetalning, Klimatfotavtryck, Markanvändning och Material/Resurser. I rapporten Solceller och miljöpåverkan går vi djupare in i frågor kring solcellers långsiktiga hållbarhet.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW