Miljö och solceller

FOTO: Vlad Shapochnikov / Unsplash

Utbyggnaden av solel kommer de närmaste åren att bli allt viktigare för att nå nationella, internationella och regionala miljö- och klimatmål. Fram till 2040 räknar regeringen med att solelproduktionen ska bli 100 gånger så stor – offentliga organisationer spelar en central roll i utbyggnaden.

Energisektorn är en nyckelaktör i omställningen till ett hållbart samhälle. I första hand behövs en ökad andel förnybar energi som tillsammans med energieffektivisering leder till minskad klimatpåverkan per producerad och använd energienhet (som kWh). Här blir el från solceller på tak och från solcellsparker en viktig pusselbit.

100 gånger mer solel 2040

Energimyndigheten har som ett led i den blocköverskridande energiöverenskommelsen tagit fram ett antal scenarier för hur utbyggnaden kan komma att se ut. De bedömer i ett genomsnittligt scenario att andelen solel i det svenska elmixen kommer att öka cirka 100 gånger till år 2040, från dagens dryga promille till runt 10 procent. Vissa menar att det är en låg och oambitiös nivå, medan andra istället ser det som orealistiskt. Men oavsett om andelen solel år 2040 är 5, 10 eller till och med 20 procent så kommer det att innebära stora utmaningar för samhällsaktörerna. Många svenskar kommer – som privatpersoner och villaägare, fastighetsägare, företagare eller anställda – att på olika sätt vara involverade i den kommande kraftiga utbyggnaden av solcellsanläggningar.

Klicka för fullstor bild.
Målbild för Sveriges solelstrategi. (Källa: Energimyndigheten)

Varför satsa på solceller i Sverige?

Sverige har dock redan idag en i princip fossilfri elproduktion. Det beror dels på politiska och ekonomiska beslut och dels på att vår skog och vattenkraft ger oss bättre förutsättningar än de flesta andra länder. En stor del av den el som produceras i Sverige är därför sedan länge förnybar: via vattenkraft och till en dryg tiondel via vindkraft. 2016 kom dock endast en dryg promille av elen som producerades i Sverige från solceller.

Dessutom producerar vi på årsbasis redan i dag mer el än vad vi behöver – så varför satsa på utbyggnad av förnybar kraftproduktion som sol och vind? Ett skäl är den utfasning av kärnkraften som kommer att genomföras under kommande decennier. Ett annat skäl är ekonomiskt. Sverige exporterar ett normalår periodvis stora mängder fossilfri el till kontinenten och inget talar för att det framöver kommer att behövas mindre el i ett Europa där man både försöker minska andelen kärnkraft (Tyskland) och beroendet av kolkraft och gas.

En långsiktig miljöinsats

Till det kommer långsiktigheten. De solelanläggningar som nu tas i drift kommer att finnas på plats i minst 30 år. Det är en långsiktig investering som både är ekonomiskt klok och på flera sätt bidrar till att mål för miljö, klimat och energi blir möjliga att nå. Genom att redan idag investera i solel bidrar man också till att hjälpa solcellsbranschen att växa och utvecklas. En investering i solel är helt enkelt en investering i bättre hälsa för nuvarande och framtida gene­rationer och ger på global nivå en möjlighet att minska klimatförändringarnas konsekvenser.

Varför solel?

Miljö
Solel som ett medel att uppnå viktiga miljömål.

Ekonomi
Stöd och sänkta priser ger god ekonomi, men ska man sälja eller använda elen själv?

Politik & strategiska mål
Långsiktighet ger resultat.

Teknik
Beprövad teknik och få rörliga delar ger lång hållbarhet.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW