Förstudie och lönsamhet

Första steget i att installera en solcellsanläggning är ofta att göra en förstudie. Genom att kartlägga syfte, mål, mervärden och alternativ blir förstudien ett bra underlag för att fatta beslut om en investering i solel.

Inför en investering i solel behöver en kartläggning göras av hur era för­utsättningar ser ut med avseende på teknik, ekonomi, risk och säkerhet. Detta moment i investeringsprocessen kallas förstudie. En förstudie bör utgå från vad syftet med investeringen är och vilket mål det är som ska uppnås. Syfte och mål tillsammans med era motiv för att investera i solel ger en bra utgångspunkt för ert fortsatta arbete. Det kan finnas mer­värden eller sekundära användningsområden för en solcellsanläggning som är viktiga att belysa och kan vara en stark orsak till själva investe­ringen.

En investering i solel varierar i storlek och utformning. Utifrån förut­sättningar, mål och syfte dimensioneras produktionsanläggningen för att uppnå ett så stort värde som möjligt för er.

Förstudien blir ett beslutsunderlag

Investeringar är direkt förknippade med pengar som i sin tur kräver avsättningar i en budget. En investering behöver därför presenteras för beslutsfattare på en eller flera nivåer. Det är sällan som beslutsfattarna har sakkunskap inom området och materialet som presenteras bör där­för vara utformat på ett pedagogiskt sätt – förstudiens olika delar bör vävas samman till ett beslutsunderlag. Ett beslutsunderlag har mottaga­rens perspektiv i fokus och lyfter fram siffror och ord på ett förståeligt sätt. Utöver det kännetecknas ett beslutsunderlag av ett fokus på risker, värden och alternativa lösningar. Mottagaren av underlaget ska kunna bilda sig en objektiv helhetsbild om nyttan med investeringen.

Relaterade filer

Studiematerial del 1 | Förstudie och lönsamhet

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW