Ekonomi

Priset på solceller har minskat kraftigt de senaste åren och solceller är i dag oftast en god ekonomisk investering. Inte minst tack vare den långsiktighet solcellerna ger, mot bakgrund av sin höga driftsäkerhet.

Livscykeln för en solcellsanläggning är förknippad med en större andel kostnader i installationsfasen och en liten andel kostnader i driftskedet. En solcellsanläggning kräver väldigt lite underhåll – något installerade anläggningar i Europa har visat – vilket håller nere underhållskostnaderna. Med undantag för växelriktaren som behöver bytas efter cirka 15 år klarar sig systemet i stort sett själv. Livslängden för en solcellsanläggning är ca 30 år.

Subventioner och stöd

I Sverige prioriteras nu utvecklingen av solel starkt genom statliga subventioner och stöd. Fram till 2040 är det tänkt att solelens andel av energisystemet ska växa till mellan 5 och 10 procent – ett stort steg att ta från 0,1 procent år 2017.

Investeringsstödet för solel främjar omställningen av energisystemet till en större andel förnyelsebara energikällor genom att erbjuda bidrag för den totala investeringskostnaden. Budgeten för stödet har utökats på senare år.

Elcertifikat är statligt system för att främja utbyggnaden av förnyelsebar energi. Sverige och Norge har en gemensam marknad för elcertifikatsystemet, målet är att utöka mängden förnyelsebar energi med 18 TWh fram till år 2030.

Ursprungsgarantier är ett sätt att klassificera energin utifrån produktionskälla. Staten tilldelar producenter ursprungsgarantier som sedan säljs på en öppen marknad där säljaren är elproducenten och köparen är elleverantören.

Försäljning av el

Majoriteten av alla nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige har vid någon tidpunkt på dagen, månaden eller året en produktion som överstiger konsumtionen i byggnaden. När överskottselen matas ut på nätet får producenten en ersättning från elleverantören. För nätägaren innebär inmatningen av överskottsel att närliggande fastigheter kan försörjas med el vilket minskar nätägarens överföringsförluster i kablarna. Ersättningen varierar stort mellan elleverantörer och ett krav för att kunna sälja är att man också köper el från samma leverantör. Det är värt att lägga tid på att jämföra mellan olika erbjudanden och vad som ingår i respektive avtal.

Egenanvänd solel

Att sälja överskottsel, ursprungsgarantier och elcertifikat är lönsamt men den största lönsamheten ligger i den egenanvända elen. Det beror på att den egenanvända elen ersätter kostnaderna för varje köpt kWh energi. Varje kWh el som köps in från elnätet består av ett antal delar: rörlig kostnad för elhandel och elnät, energiskatt, elcertifikat, eventuella prispåslag och moms på summan av alla föregående delar.

I jämförelse mellan produktionskostnaden för solel och kostnad för inköpt el brukar det kosta mer att köpa el från elnätet än att producera elen själv. För köpt el finns också många delar av elpriset som inte en konsument har kontroll över, t.ex. skatter. Produktionskostnaden för solel konkurrerar med kostnaden för inköpt el vid rekordlåga elpriser 2017.

Därför är det viktigt att dimensionera sin solcellsanläggning efter behov, så att en så stor mängd som möjligt av den producerade energin sammanfaller med behovet i fastigheten.

Varför solel?

Miljö
Solel som ett medel att uppnå viktiga miljömål.

Ekonomi
Stöd och sänkta priser ger god ekonomi, men ska man sälja eller använda elen själv?

Politik & strategiska mål
Långsiktighet ger resultat.

Teknik
Beprövad teknik och få rörliga delar ger lång hållbarhet.

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Lämna följande fält tomt
Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW