Elsäkerhet och solceller - Sol i Väst - Ett projekt av Hållbar utveckling Väst

Elsäkerhet och solceller

För den som arbetar i solcellsbranschen är det viktigt att vara uppdaterad och medveten om fördelningen av ansvar, risk och krav och därmed arbeta i linje med rådande lagstiftning. I denna fördjupande rapport vill vi hjälpa till med tolkning av de elsäkerhetslagar som berör solcellsinstallationer - både för beställare och entreprenörer.

Den 1 juli 2017 fick Sverige en ny elsäkerhetslag och därmed ett nytt system med stor betydelse för den som utför elinstallationer. Installation av solcellsanläggningar är ett arbete som anses vara en elinstallation och därmed påverkas de som arbetar med solcellsanläggningar av regelverket i den nya elsäkerhetslagen, oavsett om det gäller beställare eller entreprenör.

Branschen befinner sig i en högintensiv utveckling som förväntas fortsätta framöver. Det har upplevts som svårt att hitta tydliga gränsdragningar i regelverket som omgärdar elsäkerhet för solcellsanläggningar. I takt med att berörda myndigheter nu har börjat att arbeta mer aktivt och sätta ramarna för elsäkerhet är det viktigt att i branschen verksamma aktörer följer, utvärderar och ger feedback utifrån erfarenheter och sina olika perspektiv. För att underlätta tolkning och tillämpning av den nya lagstiftningen har Sol i Väst tagit fram denna vägledning i januari 2018.

Relaterade filer

Fördjupningrapport #2 | Solceller och elsäkerhet

Bilaga | Råd och anvisningar från Räddningstjänsten i Göteborg vid installation av solcellsanläggningar

Studiematerial

Del 1 Förstudie och lönsamhet

Del 2 Upphandling (för offentliga organisationer)
Upphandling (för privata fastighetsägare)

Bilaga 1: Mall för teknisk rambeskrivning (.doc)

Bilaga 2a: Offertunderlag för solelanläggningar

Bilaga 2b: Kungsbacka-modellen

Bilaga 3: Järfälla-modellen

Del 3A Installation och slutbesiktning

Del 3B Drift och uppföljning

Följ oss! Prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer cirka fyra gånger om året.

Kommunen är tyvärr inte medlem i Sol i Väst men du kan läsa mer om deras arbete kring Solel på deras hemsida.
Deltagare i Sol i Väst:
Antal solcellsanläggningar (inom Sol i Väst):
5
Total installerad effekt (inom Sol i Väst):
30000 kW